Sopimus varainhankinta­projektista

1. Osapuolet

Sanoma Media Finland Oy (jäljempänä ”Sanoma”)
Töölönlahdenkatu 2
PL 30
00089 SANOMA
Y-tunnus: 1515901-4

ja

Ryhmän vastuuhenkilö (jäljempänä ”Vastuuhenkilö”)

2. Sopimuksen tarkoitus

T

Tätä sopimusta sovelletaan luokkatoimikunnan tai aktiivisena yritys- ja yhteisötietojärjestelmän ennakkoperintärekisteriin rekisteröidyn yleishyödyllisen yhteisön (jäljempänä ”Ryhmä”) suorittamaan varainhankintaan, jossa Ryhmä myy Ryhmän tukijoille määräaikaisia tilauksia Sanoman tuotteisiin (jäljempänä ”Varainhankintaprojekti”).

Varainhankintaprojektille tulee osoittaa Vastuuhenkilö. Vastuuhenkilö vastaa siitä, että Varainhankintaprojekti toteutetaan asiallisesti ja sopimuksenmukaisesti sekä siitä, että Sanoman Mahdollistajat-palvelun (jäljempänä ”Palvelu”) varainhankintasääntöjä ja tätä sopimusta (ml. Ryhmän velvoitteita) noudatetaan.

Ryhmän myyntitoiminta tapahtuu Palvelussa Ryhmän nimissä ja lukuun.

3. Varainhankinnan toteutus

Varainhankintaprojektin tulee olla lyhytaikainen, tavoitteeltaan ennalta määritelty ja toiminnan pienimuotoista, eikä varainhankinta saa olla jatkuvaa. Ryhmän tulee toteuttaa myynti palkattomasti talkootyönä.

Vastuuhenkilö rekisteröityy Palveluun samalla, kun Vastuuhenkilö sitoutuu tähän sopimukseen. Muun Ryhmän kuin luokkatoimikunnan osalta Vastuuhenkilön tulee tarkistaa, että Ryhmä on kirjattu aktiivisena yritys- ja yhteisötietojärjestelmän ennakkoperintärekisteriin.

Ryhmä toteuttaa itse myyntityön jakamalla tietoa Varainhankintaprojektista niin sähköisissä (sähköposti, tekstiviesti, sosiaalinen media) kuin perinteisissä viestintäkanavissa (tulostamalla ja jakamalla Palvelusta löytyvää projektikohtaista mainoslehtistä sekä kertomalla Ryhmän Varainhankintaprojektista) lähipiirilleen ja tuttavilleen mahdollistaakseen onnistuneen varainhankinnan. Palvelun kautta Ryhmä pystyy seuraamaan myytyjen tuotteiden määrää sekä Ryhmän keräämiä varoja.

Ryhmä myy Varainhankintaprojektin tukijoille Ryhmän nimissä ja lukuun Varainhankintaprojektin sopimuskauden aikana Palvelun Varainhankintaprojektikohtaisen sivun (”Projektisivu”) kautta Sanoman tuotteita. Ryhmä ohjaa tukijan tekemään tuotetilauksen Projektisivun kautta Sanoman tuotteiden tilaussivustolle. Ryhmän tukija valitsee tilaussivustolla annetuista hintavaihtoehdoista, miten suuren tukisumman (eli lisähinnan) hän haluaa kohdistaa Varainhankintaprojektille, ja osoittaa tukisumman Ryhmälle. Sanoman tuotteilla on kiinteä hinta. Tilaussivustolla ilmoitetaan kulloinkin voimassaoleva Sanoman tuotteen kiinteä hinta ja vaihtoehdot lisähinnasta eli Ryhmälle osoitettavasta tukisummasta.

4. Sopimuskausi

Sopimus tulee voimaan, kun Vastuuhenkilö rekisteröi Varainhankintaprojektin ja sen tiedot Palveluun sekä hyväksyy samalla tämän sopimuksen ehdot. Sopimus päättyy, kun se irtisanotaan tai kun Ryhmän Projektisivu on ollut aktiivisena ja Ryhmän tukijoiden käytettävissä Varainhankintaprojektin enimmäisajan (eli 30 päivää).

Sopimuksen päättyessä Palvelun Projekti sivu sulkeutuu. Ryhmän tulee samalla lopettaa Sanoman tuotteiden myynti ja markkinointi välittömästi. Ryhmälle kuuluu heidän tukiosuutensa Sanoman tuotteiden tilauksista (kohdan 3 mukaisesti), jotka on tehty Palvelussa Projektisivun kautta.

5. Valtuutus

Vastuuhenkilö valtuuttaa Ryhmän puolesta Sanoman

a) laskuttamaan Ryhmän tukijoilta kokonaishinnan, joka koostuu lisähintaosuudesta eli tukijoiden Varainhankintaprojektille kohdistamasta Ryhmälle osoittamasta tukisummasta ja Sanoman tuotteen kiinteästä hinnasta;

b) pidättämään Sanoman tuotteen kiinteän hinnan kokonaishinnoista;

c) tekemään sopimukset tukijoiden kanssa tuotteen tilaus- ja käyttöehdoista osana Sanoman tuotteiden tilauksia ja käsittelemään Sanoman tuotteiden tilaajareklamaatiot; sekä

d) tilittämään Ryhmälle tukijoiden Varainhankintaprojektille kohdistamat Ryhmälle osoittamat tukisummat tämän sopimuksen mukaisesti.

Lisäksi Ryhmä ymmärtää ja hyväksyy sen, että Varainhankintaprojektia ja Ryhmää tukisummalla Palvelussa tukevista Sanoman tuotteita tilaavista henkilöistä tulee myös Sanoman asiakkaita.

6. Vastuuhenkilön velvollisuudet ja oikeudet

Vastuuhenkilö vastaa Varainhankintaprojektin asianmukaisesta toteuttamisesta, huoltajilta vaadittavien lupien hankkimisesta, sekä tämän sopimuksen ja Sanoman käyttöehtojen noudattamisesta. Vastuuhenkilö sitoutuu noudattamaan Varainhankintaprojektissa hyvää tapaa, lakia, asetuksia ja viranomaisten määräyksiä sekä Sanoman Palvelussa antamia ohjeita varainhankintaan ja sen toteutukseen liittyen.

Vastuuhenkilö vastaa siitä, että Vastuuhenkilöllä on oikeus käyttää Varainhankintaprojektissa ja tallentaa Palveluun Projektisivulle tekijän- tai muilla oikeuksilla suojattua aineistoa ja että Vastuuhenkilö on tarvittaessa hankkinut luvan aineiston käyttöön Palvelussa. Vastuuhenkilö vastaa siitä, että hän saanut kuva- tai videoaineistossa esiintyviltä tunnistettavilta henkilöiltä tai alaikäisten osalta heidän huoltajiltaan suostumuksen aineiston käyttöön Palvelussa. Vastuuhenkilö sitoutuu toimittamaan Sanoman pyynnöstä kirjalliset suostumukset Sanomalle.

Vastuuhenkilö vastaa siitä, että muu Ryhmä kuin luokkatoimikunta on rekisteröity aktiivisena ennakkoperintärekisteriin. Vastuuhenkilö on tietoinen ja vastuussa Varainhankintaprojektiin liittyvistä mahdollisista veroseuraamuksista sekä verottajan varainhankintaan soveltuvista ohjeistuksista ja linjauksista.

Jos Vastuuhenkilö vaihtuu Projektisivun voimassa olon aikana, Vastuuhenkilön tulee nimetä välittömästi uusi vastuuhenkilö. Uuden vastuuhenkilön tulee sitoutua Palvelussa tähän sopimukseen.

7. Sanoman velvollisuudet ja oikeudet

Sanoman vastuu rajoittuu Ryhmän keräämien tukisummien tilitykseen Ryhmälle tämän sopimuksen ja Palvelun ehtojen mukaisesti. Sanoma ei millään tavoin vastaa Varainhankintaprojektin toteutuksesta tai sen laillisuudesta, Palvelun toimivuudesta, tai Vastuuhenkilölle, Ryhmälle tai sen tukijoille aiheutuneista vahingoista.

Sanomalla on oikeus poistaa Palveluun tallennettu aineisto kokonaan tai osittain milloin tahansa esimerkiksi silloin, jos Sanoma epäilee, että tätä sopimusta tai Palvelun ehtoja on rikottu. Lisäksi Sanomalla on oikeus irtisanoa tämä sopimus milloin tahansa välittömin vaikutuksin esimerkiksi silloin, jos Sanoma epäilee, että tätä sopimusta tai Palvelun ehtoja on rikottu.

Luo tunnus

TAI

Unohtuiko salasana?

Täytä tilisi sähköpostiosoite ja lähetämme sinulle linkin salasanan vaihtamista varten.